Warning: Use of undefined constant wp_cumulus_widget - assumed 'wp_cumulus_widget' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/it-faggruppen.dk/public_html/blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/wp-cumulus.php on line 375
Vedtægter /// it-faggruppen.dk

it-faggruppen.dk

 • Kalender

  april 2021
  M T O T F L S
  « apr    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • Subscribe

 • Vi skriver om

 • Hvem skriver her

Vedtægter

Vedtægter for IT-faggruppen

Vedtægter for IT-faggruppen under Bibliotekarforbundet, vedtaget på IT-faggruppens generalforsamling 5. maj 2015 og gældende fra generalforsamlingens afslutning kl. 17:00. Vedtægterne er en mindre tilpasning/justering/præcisering af de tidligere vedtægter, så de svarer til Bibliotekarforbundets standardvedtægter.

§1 Navn
Faggruppens navn er IT-faggruppen.

§ 2 Formål
Stk. 1
IT-faggruppens formål er:

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling
 • at fremme og synliggøre IT-udviklingsmuligheder
 • at profilere den biblioteksfaglige IT-medarbejder
 • at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling

Stk. 2
IT-faggruppen har under hensyn til vedtægter for Bibliotekarforbundet og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Som aktive medlemmer af IT-faggruppen kan optages alle aktive medlemmer af BF.

Stk. 2
Studentermedlemmer af BF kan gratis blive aktive medlemmer af IT-faggruppen.

Stk. 3
Pensionistmedlemmer af BF kan optages som aktive medlemmer af IT-faggruppen.

Stk. 4
Som interessemedlemmer af IT-faggruppen kan optages:

 1. passive medlemmer af BF
 2. personer, der ikke er medlemsberettigede i BF, men er medlem af anden faglig organisation og som tilhører denne gruppe:
  i:  beskæftiger sig med informationsteknologi inden for biblioteker eller tilsvarende videnorganisationer.

Stk. 5
Interessemedlemmer af IT-faggruppen har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til faggruppens bestyrelse. Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts eller april. Der indkaldes til generalforsamling 3 måneder før afholdelse.

Stk. 2
Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning med videre følger de frister, som er fastsat i BF’s vedtægter for BF’s generalforsamling.

Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
 5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelse
Stk. 1
IT-faggruppen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2
Der skal opstilles mindst 6 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3
Maksimalt 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i netværksgruppen/faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 6
Ud af bestyrelsens midte udpeges kontaktperson til Bibliotekarforbundet, en kasserer samt evt. en formand. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret og fuldmagt på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Stk. 7
Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.

§ 6 Økonomi
Stk. 1
Faggruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Stk. 3
Faggruppens midler anbringes på bankkonto.

Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for IT-faggruppen.

§ 7 Faggruppens opløsning
Stk. 1
IT-faggruppen kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen – i enighed med gruppens bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i IT-faggruppen med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk. 2
Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til BF’s generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til BF.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.